Pečovatelská služba

I. Definice, poslání a cíle pečovatelské služby

Poskytovatelem pečovatelské služby je Obec Mělnické Vtelno se sídlem Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno,IČ: 00237060, zastoupená starostkou obce.

Posláním pečovatelské služby obce Mělnické Vtelno ( dále jen pečovatelská služba) je umožnit občanům obce, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, fyzickou a psychickou soběstačnost v přirozeném místním společenství, umožnit jim i nadále zapojení do běžného života společnosti, žít plnohodnotným životem. V případě pobytu v domě s pečovatelskou službou zajistit důstojné prostředí i zacházení.

Cílovou skupinou pro poskytování pečovatelské služby jsou občané s trvalým postižením, žijící osaměle, jejichž zdravotní stav a sociální poměry vyžadují poskytování pečovatelské služby, a senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu žijící trvale nebo dlouhodobě na území obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň, jejichž zdravotní stav při běžných denních úkonech vyžaduje pomoc jiné osoby.

Principem poskytované služby je:

 • individuální přístup ke každému příjemci
 • přizpůsobení služeb potřebám příjemců
 • respektování soukromí
 • diskrétnost a mlčenlivost o soukromí příjemců
 • schopnost pracovníků naslouchat
 • individualizace podpory soběstačnosti
 • dodržování práv příjemců
 • cenová dostupnost
 • transparentnost při účtování plateb za služby

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech či domech, ve kterých žijí. Místem poskytování pečovatelské služby je Dům s pečovatelskou službou, Mělnické Vtelno 164 ( dále jen pečovatelské služby v DPS) a obydlí ostatních občanů na území obce ( dále jen terénní pěčovatelská služba).

Přičemž nájemní smlouvu na DPS nelze uzavřít s občanem:

 • trvale upoutaným na lůžko
 • zcela inkontinentním
 • s komplexní ztrátou soběstačnosti odkázaného na celodenní péči a dohled druhé osoby
 • postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, které potřebují dohled a jejich vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie
 • pokud má žadatel neuhrazené závazky vůči obci

 

II. Provozní pravidla

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7:00 hod do 15:30 hod v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích, státech uznávaných svátcích a dnech volna.

Kapacita poskytovaných služeb v terénní pečovatelské službě není omezena. V DPS je k dispozici 9 bytů s výměrou od 20,37m2 do 33,12 m2.

Konkrétní plnění jednotlivých úkonů a jejich četnost si uživatel, kterému jsou úkony poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ( dále jen Smlouva), ústně dohodne s pracovnicí pečovatelské služby, individuálně dle aktuální potřeby, maximálně v rozsahu stanoveném Smlouvou.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je tiskopis "Šetření za účelem uzavření smlouvy o  poskytnutí služby sociální péče - pečovateslké služby", který vyplní pečovatelka se zájemcem o pečovatelskou službu v jeho domácnosti. Tato návštěva se uskuteční nejpozději do 7 pracovních dnů od sdělení zájmu o pečovatelskou službu ze strany občana, spadajícího do okruhu osob, kterým je služba určena.

Obědy dodávané pečovatelskou službou jsou nakupovány od externího dodavatele, jímž je Kulturní dům Vysoká Libeň. Cena oběda je vždy stanovena dodavatelem. Za kvalitu jídla, množství a splnění všech norem s přípravou jídla souvisejících, odpovídá konkrétní dodavatel. Poskytovatel odpovídá pouze za řádnou přepravu tohoto jídla od dodavatele k příjemci služby. Nákup obědů probíhá podle stanovených pravidel dodavatele. Dle odebraných obědů v týdnu příjemce služby předá potřebnou částku pečovatelce, která peníze odevzdá proti dokladu dodavateli obědů. Odhlásit oběd lze vždy 24 hod předem.

 

III.  Základní činnosti poskytovaných sociálních služeb

Pečovatelská služba poskytuje:

1/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla
 • pomoc a podpora při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci

2/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3/ Poskytnutí stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití

4/ Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajišťování velkého úklidu domácnosti ( úklid po malování, sezónní úklid)
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup ( týdenní), nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy

5/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dospělých osob k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

 

IV. Způsob úhrady služeb

Poskytovatel předloží nejpozději 10. den v kalendářním měsíci následujícím po výkonu úkonu pečovatelské služby klientovi vÿúčtování služby.

Příjemce služby je povinen zaplatit úhradu za skutečně poskytnuté úkony pečovatelské služby v částce dohodnuté ve smlouvě za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který poskytovatel předloží vyúčtování.

Úhrada na základě vyúčtování proběhne v hotovosti do rukou pečovatelky. O zaplacení účtované částky bude příjemci vystaven příjmový doklad.

Příslušná pečovatelka pak vybranou hotovost předá nejpozději do 20. dne v měsíci do pokladny Obecního úřadu Mělnické Vtelno.

 

V. Ukončení poskytování pečovatelské služby

Poskytování pečovatelské služby může být ukončeno z těchto důvodů:

 • na základě vypovězení smlouvy ze strany příjemce
 • na základě vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele
 • úmrtím klienta

Příjemce služby může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď příjemce služby činí 7 pracovních dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • jestliže příjemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy
 • jestliže příjemce i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel pečovatelské služby
 • jesltiže se příjemce chová k pracovnicím pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z výše uvedených důvodů činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi příjemci.

 

VI. Úhrada za služby poskytované v rámci pečovatelské služby: *

 

 1. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně hygieny                              50,- Kč/ 1 hod
 2. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                      10,- Kč/ 1 hod
 3. Úklid bytu                                                                                                20,- Kč/ 1 hod
 4. Donáška nákupu                                                                                    8,- Kč/  úkon
 5. Dovoz oběda                                                                                            6,- Kč/ denně
 6. Praní prádla                                                                                           30,- Kč/ 1 kg
 7. Žehlení prádla                                                                                       15,- Kč/ 1 kg
 8. Šití a opravy vypraného prádla                                                            zdarma
 9. Mytí oken                                                                                                 30,- Kč/ okno
 10. Donáška topiva                                                                                        5,- Kč/ kbelík  
 11. Údržba topného zařízení                                                                      50,- Kč/ 1 hod
 12. Pochůzky ( pošta, lékař, OÚ)                                                                zdarma
 13. Doprovod na lékařské vyšetření                                                         40,- Kč/ 1 hod
 14. V případě nutnosti použití vozidla k zajištění úkonů dle bodu 12) a 13) je uživatel pečovatelské služby povinen uhradit cestovní náklady dle zák. o cestovních náhradách v platném znění. Toto platí mimo území obce.
 15. V případě dopravy uživatele pečovatelskou službou v rámci běžné pracovní cesty ( při dovozu obědů) je cena za použití dopravy pečovatelskou službou            10,- Kč/ 1 jízda

 

* Tento ceník úhrad pečovatelské služby platný pro Obec Mělnické Vtelno schválilo zastupitelstvo obce dne 11. 6. 2007 jako přílohu č. 1 Základních pravidel pečovatelské služby Obce Mělnické Vtelno.

                                                                         

 

 

Česky English

Vyhledat v textu

18. 6. Milan

Zítra: Leoš

 


horin_mapkacr.gif

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Návštěvnost stránek

223220