Vyhledat v textu

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Mělnické Vtelno

Kontakty:

email: pecovatelky@melnickevtelno.cz

telefon: 601 521 068, 721 346 784 , 607 033 609

Od roku 1996 zřizuje a poskytuje obec Mělnické Vtelno pečovatelskou službu. Služba byla v roce 2007 profesionalizována a zapsána do registru poskytovatele sociálních služeb pod MPČV v ČR.

V současné době služby v terénu zajišťují již 4 pečovatelky (jelikož počet klientů pořád narůstá) s odpovídajícím vzděláním, které si každým rokem zvyšují kvalifikaci prostřednictvím akreditovaných kurzů.

O poskytnutí pečovatelské služby si můžou zažádat klienti prostřednictvím žádosti. Dříve byly naše služby využívány převážně obyvateli Mělnického Vtelna, Radouně a Vysoké Libně. Dnes se ale tato služba rozšířila, se svou nabídkou, i do okolních obcí a to – Byšic, Řepína, Kropáčovy Vrutice. Služba je poskytovaná standardně ve všední dny pondělí –  pátek od 7.00 do 19.00, v jiný čas po dohodě. Pohotovostní služba ( pouze akutní případy ohrožující zdraví uživatele)  je poskytována o víkendech od 7:00 hod do 19:00 hodin.

Služba poskytuje a zajišťuje všechny úkony deklarované zákonem o sociálních službách, např.

- doprava v regionu

- doprovody k lékaři, na úřady apod.

- běžný úklid domácnosti, pomoc s osobní hygienou

- nákupy

- donáška obědů (po předchozí rezervaci)

- praní, žehlení a drobné úpravy

 

Pečovatelská služba má k dispozici osobní automobil, který je vhodný i pro přepravu osob s omezením pohybu. Dále nabízí svým klientům bezplatné zapůjčení kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka, francouzské hole a toaletní židle s nočníkem) V loňském roce došlo k zakoupení nových termoboxů, kterými se zajistil větší komfort při přepravě a donášce obědů. 

 

Pečovatelky se částečně orientují i v problematice sociální služby, jsou v kontaktu se sociálními pracovníky města Mělník a proto mohou svým klientům nabídnout pomoc s vyřízením formulářů např. příspěvku na péči, příspěvku na bydlení apod.

 

Podrobné informace k pečovatelské službě v Mělnickém Vtelně Vám rády poskytneme osobně v kanceláři pečovatelek nebo na telefonním čísle 607033609 a 601521068

Pečovatelská služba

I. Definice, poslání a cíle pečovatelské služby

Poskytovatelem pečovatelské služby je Obec Mělnické Vtelno se sídlem Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno,IČ: 00237060, zastoupená starostkou obce.

Posláním pečovatelské služby Obce Mělnické Vtelno ( dále jen pečovatelská služba) je umožnit občanům obce, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, fyzickou a psychickou soběstačnost v přirozeném místním společenství, umožnit jim i nadále zapojení do běžného života společnosti, žít plnohodnotným životem. V případě pobytu v domě s pečovatelskou službou zajistit důstojné prostředí i zacházení.

Cílovou skupinou pro poskytování pečovatelské služby jsou občané s trvalým postižením, žijící osaměle, jejichž zdravotní stav a sociální poměry vyžadují poskytování pečovatelské služby, a senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu žijící trvale nebo dlouhodobě na území obce Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň, Radouň, jejichž zdravotní stav při běžných denních úkonech vyžaduje pomoc jiné osoby.

Principem poskytované služby je:

 • individuální přístup ke každému příjemci
 • přizpůsobení služeb potřebám příjemců
 • respektování soukromí
 • diskrétnost a mlčenlivost o soukromí příjemců
 • schopnost pracovníků naslouchat
 • individualizace podpory soběstačnosti
 • dodržování práv příjemců
 • cenová dostupnost
 • transparentnost při účtování plateb za služby

Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech či domech, ve kterých žijí. Místem poskytování pečovatelské služby je Dům s pečovatelskou službou, Mělnické Vtelno 164 ( dále jen pečovatelské služby v DPS) a obydlí ostatních občanů na území obce ( dále jen terénní pěčovatelská služba).

Přičemž nájemní smlouvu na DPS nelze uzavřít s občanem:

 • trvale upoutaným na lůžko
 • zcela inkontinentním
 • s komplexní ztrátou soběstačnosti odkázaného na celodenní péči a dohled druhé osoby
 • postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, které potřebují dohled a jejich vlivem by byl narušován život v DPS, jako jsou psychopatie s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním, alkoholismus a jiné toxikománie
 • pokud má žadatel neuhrazené závazky vůči obci

 

 

II. Provozní pravidla

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7:00 hod do 19:0 hod v pracovních dnech od pondělí do pátku. V sobotu a  neděli je pouze pohotovostní služba od 7:00 hod do 19:00 hodin, kdy je poskytnuta pouze akutní pomoc uživateli.   Služba se neposkytuje o  státem uznávaných svátcích a dnech volna v těchto dnech je pouze pohotovostní služba.

Kapacita poskytovaných služeb v terénní pečovatelské službě není omezena. V DPS je k dispozici 9 bytů s výměrou od 20,37m2 do 33,12 m2.

Konkrétní plnění jednotlivých úkonů a jejich četnost si uživatel, kterému jsou úkony poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče ( dále jen Smlouva), ústně dohodne s pracovnicí pečovatelské služby, individuálně dle aktuální potřeby, maximálně v rozsahu stanoveném Smlouvou.

Podkladem pro uzavření Smlouvy je tiskopis "Šetření za účelem uzavření smlouvy o  poskytnutí služby sociální péče - pečovateslké služby", který vyplní pečovatelka se zájemcem o pečovatelskou službu v jeho domácnosti. Tato návštěva se uskuteční nejpozději do 7 pracovních dnů od sdělení zájmu o pečovatelskou službu ze strany občana, spadajícího do okruhu osob, kterým je služba určena.

Obědy dodávané pečovatelskou službou jsou nakupovány od externího dodavatele, jímž je Kulturní dům Vysoká Libeň. Cena oběda je vždy stanovena dodavatelem. Za kvalitu jídla, množství a splnění všech norem s přípravou jídla souvisejících, odpovídá konkrétní dodavatel. Poskytovatel odpovídá pouze za řádnou přepravu tohoto jídla od dodavatele k příjemci služby. Nákup obědů probíhá podle stanovených pravidel dodavatele. Dle odebraných obědů v týdnu příjemce služby předá potřebnou částku pečovatelce, která peníze odevzdá proti dokladu dodavateli obědů. Odhlásit oběd lze vždy 24 hod předem.

 

III.  Základní činnosti poskytovaných sociálních služeb

Pečovatelská služba poskytuje:

1/ Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla
 • pomoc a podpora při oblékání a svlékání
 • pomoc při prostorové orientaci

2/ Pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3/ Poskytnutí stravy

 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití

4/ Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid domácnosti
 • údržba domácích spotřebičů
 • pomoc při zajišťování velkého úklidu domácnosti ( úklid po malování, sezónní úklid)
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup ( týdenní), nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě drobné opravy

5/ Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovod dospělých osob k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět

 

IV. Způsob úhrady služeb

Poskytovatel předloží nejpozději 10. den v kalendářním měsíci následujícím po výkonu úkonu pečovatelské služby klientovi vyúčtování služby.

Příjemce služby je povinen zaplatit úhradu za skutečně poskytnuté úkony pečovatelské služby v částce dohodnuté ve smlouvě za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za který poskytovatel předloží vyúčtování.

Úhrada na základě vyúčtování proběhne v hotovosti do rukou pečovatelky. O zaplacení účtované částky bude příjemci vystaven příjmový doklad.

Příslušná pečovatelka pak vybranou hotovost předá nejpozději do 20. dne v měsíci do pokladny Obecního úřadu Mělnické Vtelno.

 

V. Ukončení poskytování pečovatelské služby

Poskytování pečovatelské služby může být ukončeno z těchto důvodů:

 • na základě vypovězení smlouvy ze strany příjemce
 • na základě vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele
 • úmrtím klienta

Příjemce služby může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď příjemce služby činí 7 pracovních dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli.

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • jestliže příjemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy
 • jestliže příjemce i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel pečovatelské služby
 • jestliže se příjemce chová k pracovnicím pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z výše uvedených důvodů činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi příjemci.

 

VI. Úhrada za služby poskytované v rámci pečovatelské služby: *

 

Výtah informací z novely Vyhlášky č. 505/2006  platné k 1. 9. 2016

§6 Pečovatelská služba

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Maximální výše úhrady za poskytování služby dle této vyhlášky

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

130,-/hod.

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Maximální výše úhrady za poskytování služby dle této vyhlášky

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

130,-/hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Maximální výše úhrady za poskytování služby dle této vyhlášky

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

není relevantní pro PS-MV

2. dovoz nebo donáška jídla,

30,-/úkon

3. pomoc při přípravě jídla a pití,

130,-/hod.

4. příprava a podání jídla a pití;

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Výše úhrady za poskytování služby

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

85,-/hod.

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

3. donáška vody,

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

5. běžné nákupy a pochůzky,

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

115,-/úkon

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

70,-/kg

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Maximální výše úhrady za poskytování služby dle této vyhlášky

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

130,-/hod.

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,

výše úhrady se poměrně krátí.

 

Na základě této aktualizace dochází k úpravě ceníku

Pečovatelské služby obce Mělnické Vtelno s účinností od 1. 2. 2017 takto:

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Výše úhrady za poskytování služby

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

85,-/hod.

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Výše úhrady za poskytování služby

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

85,-/hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Výše úhrady za poskytování služby

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

není relevantní pro PS-MV

2. dovoz nebo donáška jídla,

10,-/úkon

3. pomoc při přípravě jídla a pití,

85,-/hod.

4. příprava a podání jídla a pití;

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Výše úhrady za poskytování služby

1. běžný úklid a údržba domácnosti,

85,-/hod.

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

3. donáška vody,

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,

5. běžné nákupy a pochůzky,

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

115,-/úkon

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

35,-/kg

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Výše úhrady za poskytování služby

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

85,-/hod.

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

Výše úhrady za poskytování služby

Poskytnutí úklidových prostředků

50,- Kč/úklid

Zajištění dopravy osobním automobilem

6,10 Kč/km

Péče o domácí zvířata a zahradu (po nezbytně nutnou dobu)

100,- Kč/hod.