Česky English

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Úřad a samospráva > Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

 

 Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Mělnické Vtelno jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ. 

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

 • zák. č. 133/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zák. č. 116/1990 Sb. o nájmu a pronájmu nebytových prostor
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
 • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
 • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
 • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
 • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
 • vyhl. Ministerstva vnitra č. 362/2000 Sb., o způsobu označování ulic, přidělování čísel
 • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
 • nař. vlády ČR č. 343/2000, kterým se zrušují nařízení vlády č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady, ve znění nařízení vlády č. 315/1995 Sb., a nařízení vlády č. 82/1992 Sb., kterým se určují další pověřené obecní úřady
 • zák. č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla
 • zák. č. 358/2000 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • nař. Vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zák.č. 227/2000 Sb., o el. Podpisu
 • vyhl. micr. Č. 496/2004 Sb., o el. Podatelnách
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 561/2004 Sb. školský zákon
 • zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • zák. č. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

     s užíváním bytu

 • zák. č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • vyhl. č. 442/2006 – novela zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí
 • vyhl. č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení dle zák. o střetu zájmů

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce Mělnické Vtelno, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii Vyhlášky

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách: